تعمیر ماژول سیسکو

تعمیر روتر سیسکو:

تخصصی‌ترین سرویس‌های نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با تعمیر انواع روتر سیسکو توسط کارشناسان واحد فنی این مرکز ارائه می گردد. برخی از تخصصی‌ترین سرویس‌های مرتبط با تعمیر و بروز رسانی انواع سوئیچ سیسکو که توسط کارشناسان فنی ارائه می گردد عبارتند از:

تعمیر ماژول سیسکو WIC-1AM & 2AM

تعمیر ماژول سیسکو WIC-1SHDSL-V3

تعمیر ماژول سیسکو HWIC-1T & 2T

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-1ADSL

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-1FE & 2FE

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-1GE-SFP

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-2CE1T1-PRI

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-2SHDSL & 4SHDSL

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-4ESW

تعمیر ماژول سیسکو مدل NM-8CE1T1-PRI

تعمیر ماژول سیسکو مدل PA-MC-STM-1SMI

تعمیر ماژول سیسکو

 تعمیر ماژول سیسکو WIC-1AM & 2AM

تعمیر ماژول سیسکو WIC-1AM & 2AM

تعمیر ماژول سیسکو مدل WIC-1AM & 2AM

تعمیر ماژول سیسکو HWIC-1T & 2T

تعمیر ماژول سیسکو HWIC-1T & 2T

تعمیر ماژول سیسکو HWIC-1T & 2T

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-1ADSL

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-1ADSL

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-1ADSL

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-1FE & 2FE

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-1FE & 2FE

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-1FE & 2FE

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-1GE-SFP

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-1GE-SFP

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-1GE-SFP

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-2CE1T1-PRI

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-2CE1T1-PRI

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-2CE1T1-PRI

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-2SHDSL & 4SHDSL

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-2SHDSL & 4SHDSL

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-2SHDSL & 4SHDSL

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-4ESW

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-4ESW

تعمیر ماژول سیسکو مدل HWIC-4ESW

تعمیر ماژول سیسکو مدل NM-8CE1T1-PRI

تعمیر ماژول سیسکو مدل NM-8CE1T1-PRI

تعمیر ماژول سیسکو مدل NM-8CE1T1-PRI

تعمیر ماژول سیسکو مدل PA-MC-STM-1SMI

تعمیر ماژول سیسکو مدل PA-MC-STM-1SMI

تعمیر ماژول سیسکو مدل PA-MC-STM-1SMI