دستگاه های ذخیره ساز HP Storage

دستگاه های ذخیره ساز HP Storage

دستگاه های ذخیره ساز HP Storage

کنترلر AJ744A دستگاه ذخیره ساز اچ پی P2000

کنترلر AJ744A دستگاه ذخیره ساز اچ پی P2000

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی AJ744A Storageworks MSA2000 FC - SAS RAID Controller

  • شماره فنی قطعه: AJ744A
کنترلر AJ798A دستگاه ذخیره ساز اچ پی P2000

کنترلر AJ798A دستگاه ذخیره ساز اچ پی P2000

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP AJ798A StorageWorks SATA/SAS Fibre Channel Raid Controller

  • شماره فنی قطعه: AJ798A
کنترلر AJ940A دستگاه ذخیره ساز اچ پی P2000

کنترلر AJ940A دستگاه ذخیره ساز اچ پی P2000

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP StorageWorks AJ940A SAS Controller

  • شماره فنی قطعه: AJ940A
کنترلر AP836A دستگاه ذخیره ساز اچ پی P2000

کنترلر AP836A دستگاه ذخیره ساز اچ پی P2000

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP AP836A 8GB Fibre Channel - SAS 6GB/S Controller

  • شماره فنی قطعه: AP836A
کنترلر AP836B دستگاه ذخیره ساز اچ پی P2000

کنترلر AP836B دستگاه ذخیره ساز اچ پی P2000

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP AP836B 8GB Fibre Channel - SAS 6GB/S Controller

  • شماره فنی قطعه: AP836B
کنترلر AP844B دستگاه ذخیره ساز اچ پی P2000

کنترلر AP844B دستگاه ذخیره ساز اچ پی P2000

کنترلر دستگاه ذخیره ساز اچ پی HP MSA P2000 G3 AP844B SAS Controller

  • شماره فنی قطعه: AP844B
کنترلر C8R09A دستگاه ذخیره ساز اچ پی MSA2040

کنترلر C8R09A دستگاه ذخیره ساز اچ پی MSA2040

کنترلر C8R09A دستگاه ذخیره ساز اچ پی MSA2040

  • شماره فنی قطعه: C8R09A