مادربرد سرور اچ پی

مادربرد سرور اچ پی مادربرد سرور یکی از مهمترین اجزای سخت افزاری در سرورها بوده که کیفیت آن تعیین کننده قدرت و توانمندی سیستم محسوب می شود. برد اصلی، مهمترین مدار داخل سرور محسوب می شود که محل قرار گیری پردازنده، حافظه و اسلاتهای PCI را در بر می گیرد. روی مادر برد، یک باتری به نام باتری بایوس وجود دارد. وظیفه این باتری تغذیه مادر برد برای نگهداری و محاسبه زمان و تاریخ سیستم، در مدتی که سیستم خاموش است می باشد.

مادربرد سرور اچ پی

Enabler برد سرور اچ پی DL585 G7

Enabler برد سرور اچ پی DL585 G7

دراور برد سرور اچ پی HP DL585 G7 I/O Enabler Board 604049-001

 • شماره فنی قطعه: 604049-001
I/O برد سرور اچ پی DL580 G5

I/O برد سرور اچ پی DL580 G5

I/O Board سرور اچ پی HP DL580 G5 I/O System Board 449414-001

 • شماره فنی قطعه: 449414-001
I/O برد سرور اچ پی DL580 G7

I/O برد سرور اچ پی DL580 G7

I/O Board سرور اچ پی HP DL580 G7 I/O System Board 591196-001

 • شماره فنی قطعه: 591196-001
I/O برد سرور اچ پی DL580 G8

I/O برد سرور اچ پی DL580 G8

I/O Board سرور اچ پی HP DL580 G8 I/O System Board 735511-001

 • شماره فنی قطعه: 735511-001
I/O برد سرور اچ پی DL585 G7

I/O برد سرور اچ پی DL585 G7

I/O Board سرور اچ پی HP DL585 G7 I/O System Board 604046-001

 • شماره فنی قطعه: 604046-001
I/O برد سرور اچ پی DL980 G7

I/O برد سرور اچ پی DL980 G7

I/O Board سرور اچ پی HP DL980 G7 I/O System Board AM426-69015

 • شماره فنی قطعه: AM426-69015
Lower دراور برد سرور اچ پی DL585 G7

Lower دراور برد سرور اچ پی DL585 G7

دراور برد سرور اچ پی HP DL585 G7 Lower Processor and Memory Cartridge Drawer Board 604047-001

 • شماره فنی قطعه: 604047-001
Lower دراور برد سرور اچ پی DL980 G7

Lower دراور برد سرور اچ پی DL980 G7

دراور برد سرور اچ پی HP DL980 G7 Lower Processor and Memory Cartridge Drawer Board am426-69018

 • شماره فنی قطعه: am426-69018
SPI برد سرور اچ پی DL580 G5

SPI برد سرور اچ پی DL580 G5

SPI برد سرور اچ پی HP DL580 G5 SPI System Board 449417-001

 • شماره فنی قطعه: 449417-001
SPI برد سرور اچ پی DL580 G7

SPI برد سرور اچ پی DL580 G7

SPI برد سرور اچ پی HP DL580 G7 SPI System Board 591199-001

 • شماره فنی قطعه: 591199-001
SPI برد سرور اچ پی DL580 G8

SPI برد سرور اچ پی DL580 G8

SPI برد سرور اچ پی HP DL580 G8 SPI System Board 869706-001

 • شماره فنی قطعه: 869706-001
SPI برد سرور اچ پی DL980 G7

SPI برد سرور اچ پی DL980 G7

SPI برد سرور اچ پی HP DL980 G7 SPI System Board AM426-69017

 • شماره فنی قطعه: AM426-69017
Upper دراور برد سرور اچ پی DL585 G7

Upper دراور برد سرور اچ پی DL585 G7

دراور برد سرور اچ پی HP DL585 G7 Upper Processor and Memory Cartridge Drawer Board 604048-001

 • شماره فنی قطعه: 604048-001
Upper دراور برد سرور اچ پی DL980 G7

Upper دراور برد سرور اچ پی DL980 G7

دراور برد سرور اچ پی HP DL980 G7 Upper Processor and Memory Cartridge Drawer Board AM426-60002

 • شماره فنی قطعه: AM426-60002
دراور برد سرور اچ پی DL580 G5

دراور برد سرور اچ پی DL580 G5

دراور برد سرور اچ پی HP DL580 G5 Processor and Memory Cartridge Drawer Board 449415-001

 • شماره فنی قطعه: 449415-001